ข่าวสารจุฬาฯ

“RESEARCH : A way of thinking” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิสิตบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดแบบวิจัย “RESEARCH : A way of thinking” โดยวิทยากร อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Workshop Series: Essential for Grads

การอบรมนี้จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง 506 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3)  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/EDUGSC02

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย