ข่าว

ประชุมวิชาการ “มณฑลไทยในอดีต”

ประชุมวิชาการ “มณฑลไทยในอดีต”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการทางด้านแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ เรื่อง “มณฑลไทยในอดีต” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเมืองในมณฑลต่างๆ ผ่านแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะฉายภาพสิ่งที่เคยปรากฏ และเป็นข้อเท็จจริงที่มีคุณภาพมากกว่าคำบอกเล่าหรือการบันทึก

ภายในงาน มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ความสำคัญของแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง
  • “มณฑลไทยในปี พ.ศ. 2503” โดย ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
  • “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในมณฑลต่างๆ” โดย อ.ดร.ชมชน ฟูสินไพบูลย์
  • “มณฑลกับการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2435” โดย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง https://goo.gl/forms/T7hJpjwkJLna0sw12 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4328

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X