อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562

ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2562”  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก จัดโดยองค์กรภาคพุทธบริษัทประกอบด้วย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธกว่า ๔๐ องค์กร

ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X