ข่าว

อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562

อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562

ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2562”  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก จัดโดยองค์กรภาคพุทธบริษัทประกอบด้วย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธกว่า ๔๐ องค์กร

ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X