โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3 ทีฆนิกาย ตอนที่ 2 : ละความเห็นผิด โลก โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับมอบหนังสือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่โทร.0-2218-4916  หรือที่ E-mail:  tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X