ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry บรรยายโดย พศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังบรรยาย คือ ทันตแพทย์สาย ก ทันตแพทย์สาย ข ทันตแพทย์คลินิกพิเศษ นิสิตบัณฑิตศึกษา และพยาบาล หรือผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ อีเมล kingkan.h@chula.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2EfcUEv

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย