ข่าว

อบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

อบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยคุณธเนศ รัตนกุล และคุณวณัฐย์ พุฒนาค จาก The MATTER โดยมีคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการอบรม มีบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานการเขียนข่าววิจัยเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ Social Media ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X