ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X