ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ
“PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X