ข่าว

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ
“PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X