ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา Workshop เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Ministry of Environment Japan (MOEJ) และ university of Tokyo (Japan) จัดการสัมมนา Workshop เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น (How Should We Respond to Climate Changer? – From Central to Local Government to Local Communities) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ ความตระหนักในบริบทความรุนแรง และแนวทางการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ และขับเคลื่อนแนวทางการรับมือปัญหาทรัพยากรน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี ศ.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.วีรวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย