ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าฯ รับเสด็จ ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม ผู้ช่วยอธิการบดี ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปยังบริเวณโถงกลางอาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง”  จากนั้นทรงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลสรุปการประชุม และกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการรวบรวมและจัดเก็บ “เพลงเรื่อง” ซึ่งเป็นประเภทของเพลงไทยที่สำคัญ โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริกับ อ.บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 และได้มีการมีจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่วนพระองค์ฯ มีการจัดการประชุมและดำเนินการเรื่อยมา หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้หารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบโครงการดังกล่าวให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินโครงการเพลงเรื่อง เพื่อสนองงานในพระราชดำริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง “เพลงเรื่อง” ในครั้งนี้ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรีไทย เช่น กรมศิลปากร กองดุริยางค์ทหารและตำรวจ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักดนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย