ข่าว

เสวนา เรื่อง “โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย”

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย”  ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมเสวนา...
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ดร.อรสา ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. นายสมปรารถนา สุขทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6. ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 **ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/eJPyi สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th​

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X