ข่าว

เสวนา ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน หัวข้อ “อาเซียนกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า”

เสวนา ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน หัวข้อ “อาเซียนกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า”

กฎหมายแข่งขันทางการค้าคืออะไร? มีบทบาทอย่างไรกับอาเซียน? อาเซียนจะได้อะไร? เราในฐานะพลเมืองอาเซียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน หัวข้อ “อาเซียนกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า” ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ในภาพได้เลย และไม่เสียค่าใช้จ่าย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X