ข่าว

3 – 4 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

3 – 4 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

รายละเอียดอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบต่อไป

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X