ข่าว

ประกาศกำหนดวันเปิด – ปิดภาคการศึกษา จุฬาฯ ปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดวันเปิด – ปิดภาคการศึกษา จุฬาฯ ปีการศึกษา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดวันเปิด – ปิดภาคการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

 

ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาต้น  
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
วันสอบกลางภาคการศึกษาต้น (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 30 กันยายน – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาต้น วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาต้น วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
วันสอบปลายภาคการศึกษาต้น วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
ภาคการศึกษาปลาย  
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
วันปิดกิจกรรมภาคการศึกษาปลาย วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาปลาย วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
วันสอบปลายภาคการศึกษาปลาย วันอังคารที่ 5 – วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ภาคฤดูร้อน  
วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการเรียนและการสอบภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของปีการศึกษา วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

 

ระบบตรีภาค

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่หนึ่ง (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 30 กันยายน – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่สอง  
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สอง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่สอง (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 27 – วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาที่สอง วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่สอง วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่สอง วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ภาคการศึกษาที่สาม  
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
วันสอบกลางภาคการศึกษาที่สาม (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่สาม วันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของปีการศึกษา วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X