ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสของชมรมบาลี – สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสของชมรมบาลี – สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12  เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโสของชมรมบาลี – สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
    เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าภายในห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงทอดผ้าบังสุกุล ทรงถวายสังฆทาน
    ในการนี้ได้พระราชทานน้ำสงกรานต์และมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ฐานิสร์  ชาครัตพงศ์  แม่ชีวิมุตติยา  (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ  บางช้าง) อาจารย์อาวุโส ในโอกาสนี้ ผศ.ฐานิสร์  ชาครัตพงศ์  ที่ปรึกษาชมรมบาลี-สันสกฤต และแม่ชีวิมุตติยา  (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ  บางช้าง) ประธานชมรมบาลี-สันสกฤต  ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นอาจารย์อาวุโส  ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์  สมาชิกอาวุโส ถวายน้ำสงกรานต์  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  แม่ชีวิมุตติยา  (รศ.ดร. สุภาพรรณ  ณ  บางช้าง) ประธานชมรมบาลี-สันสกฤต  กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมของชมรมฯ ผศ.ดร.นาวิน  โบษกรนัฏ  อ่านบทความทางวิชาการถวาย  เรื่อง “อุตตรกัณฑ์ : อรรถกถารามายณะ” จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำรัส

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X