ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Presenter Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มาเลเซีย

นายฉลองรัฐ รัตนคงสุข และ นางสาววรัมพร เทิดปฐวีพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  ได้รับรางวัล Best Presenter Award จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Factors Affecting Attitude and Intention of Thai Generation X To Travel Overseas as Free Independent Travelers (FIT)”  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Scientia Academy Conference 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562  ซึ่งมีผลงานวิจัยจากทั่วโลกร่วมนำเสนอทั้งหมดกว่า 170 เรื่อง

ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 เรื่อง โดยผลงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นผลงานวิจัยของนิสิตที่เกิดจากโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษารูปแบบในการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการจากงานวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา 2605-481 การวิจัยการตลาด” ซึ่งมี ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และอ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2561

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนวิธีการวิจัยจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  มุ่งเน้นให้นิสิตทำการวิจัยและส่งบทความนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับชาติ จนสามารถผลักดันให้นิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจพัฒนาผลงานจากรายวิชา 2605481 การวิจัยการตลาด สู่งานวิจัยที่ได้รับการตอบรับไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นผลสำเร็จ

นิสิตที่ร่วมในโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดียิ่งในการพัฒนาความรู้จากชั้นเรียน จนกระทั่งสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีที่มีนักวิชาการจากหลายชาติมาเข้าร่วม ทำให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมาก การได้รับรางวัล Best Presenter Award  เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย