ข่าว

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน  International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ผลงานทั้ง 5 ผลงาน ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ Special Prize 1 รางวัลจากประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน

  • Smart GamI & Smart Sensors : Mobile laboratory for 21st century learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

  • My Money Blueprint: Kids Saving Box & Saving Application

ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ และ รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

 

รางวัลเหรียญทองแดง

  • iChat Smart : Gamification wearable tracking tool for digital learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

  • iJourney CU Smart Tool Kit

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

  • Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธ์ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมภ์ คุณรัตติกร เอกษมานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรี ชัชริทร์ เลิศยศบดินดร์

นอกจากนี้ผลงาน Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education ยังได้รับรางวัล Special Priz จากประเทศจีนอีกด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X