ข่าวสารจุฬาฯ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ผลงานทั้ง 5 ผลงาน ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ Special Prize 1 รางวัลจากประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน

  • Smart GamI & Smart Sensors : Mobile laboratory for 21st century learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

  • My Money Blueprint: Kids Saving Box & Saving Application

ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ และ รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

 

รางวัลเหรียญทองแดง

  • iChat Smart : Gamification wearable tracking tool for digital learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

  • iJourney CU Smart Tool Kit

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

  • Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธ์ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมภ์ คุณรัตติกร เอกษมานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรี ชัชริทร์ เลิศยศบดินดร์

นอกจากนี้ผลงาน Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education ยังได้รับรางวัล Special Priz จากประเทศจีนอีกด้วย

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย