ข่าวสารจุฬาฯ

ขอความร่วมมือกรอก “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่พร้อมยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานอย่างไม่หยุดยั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากท่าน สละเวลาเพียง 5 นาที เข้าร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 15 ข้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment ( ITA) ประจำปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดขึ้น

ท่านสามารถเข้าทำแบบประเมินผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio หรือสแกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานที่ท่านเคยที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน หรือศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0267 หรือ 02-218-3068 หรือค้นหารายละเอียดของการประเมินฯ ได้จาก https://bit.ly/2IQVVgr

มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกท่านและพร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งรับผิดชอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย