ข่าว

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. Robert Post, Counselor for Public Affairs และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับสถานทูตอเมริกา รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X