ข่าว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มาศึกษาดูงานด้านแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X