รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  BBTech Speech Contest

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  BBTech Speech Contest ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  โดยเปิดรับสมัครนักเรียน ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือสายวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

ผู้สมัครเข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2562  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  02-218-5054  หรือhttp://www.bbtech.sc.chula.ac.th/index.php/th/hometh/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X