คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยและให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนประสานงานขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  2. อาคารอนุสาสน์ยันตกรรม (ตึก 5) ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  3. อาคารวิศวฯ100ปี ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานภารกิจบริหารระบบกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร 0-2218-6314

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X