ข่าว

อบรม “เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

อบรม “เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาฯเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30– 16.15 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปฏิญญา สิริสินวิบูลย์ โทร. 0-2218-4195-7 ต่อ 108 หรือ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯโทร. 0-2218-4195-7 ต่อ 107

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X