ข่าว

เสวนาวิชาการ “พรรณไม้ในมรดกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1”

เสวนาวิชาการ “พรรณไม้ในมรดกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1”

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการพรรณไม้ในมรดกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1หลักฐานจากวังหน้า พรรณพฤกษารายเรียง ระเบียงผนังวังวียงวัต ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและพันธุ์ไม้ในโบราณสถานที่ต่างๆ  โดยมี รศ.ดร. กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชํานาญการ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยคุณ วทัญญู เทพหัตถี บริษัท กุฎาคาร จํากัด

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.kidoncloud.com/cultureplanttalki/ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ ภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-5485

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X