ข่าว

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี และการบรรยายเรื่อง บัณฑิตศึกษา ควรรู้ โดย รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย สวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นสำหรับนิสิตจุฬาฯ และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ ก่อเกิดความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X