ข่าว

นิทรรศการและเปิดตัวแอปพลิเคชันครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

นิทรรศการและเปิดตัวแอปพลิเคชันครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ  อาคารสวนหลวงสแควร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Hal + (HalPlus)  “ฮาลพลัส” ภายใต้การจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 2562” ฉลอง 16 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  เพื่อสร้างเวทีพัฒนาให้เยาวชนไทยสามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจุฬาฯ ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X