“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” กล่าวต้อนรับโดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี และดำเนินรายการถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บทบาทหน้าที่ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทิศทางของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ทั้งนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำเสนอ “E-Funding” หรือระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ที่กำลังผลักดันให้สามารถดำเนินการขอทุนวิจัยแบบออนไลน์ 100% เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษและระยะเวลาในการจัดส่ง รวมถึงสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ ตามแนวคิด “วช. 5G”
SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X