ข่าว

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฎิบัติการ วิชาชีพบุคคล ประจำปี 2562 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด  (A Paradigm Shift in Design Thinkings )” เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน เกิดการทำงานเป็นทีม และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X