การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฎิบัติการ วิชาชีพบุคคล ประจำปี 2562 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด  (A Paradigm Shift in Design Thinkings )” เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน เกิดการทำงานเป็นทีม และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X