เสวนาวิชาการเรื่อง ฮ่องกง: ทำไมต้องประท้วง

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดเสวนาวิชาการเรื่อง ฮ่องกง: ทำไมต้องประท้วง We Need to Talk About Hong Kong โดยมี รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  และคุณประภาภูมิ เอี่ยมสม ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ วอยส์ออนไลน์ เป็นวิทยากร จัดโดยศูนย์จียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X