เสวนา “การทำงานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การทำงานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” ณ ห้องประชุม 707  อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา โดยมี อ.ชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดย อ. ดร.สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และให้นักวิชาการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาของระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO)

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X