ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “การทำงานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การทำงานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” ณ ห้องประชุม 707  อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา โดยมี อ.ชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดย อ. ดร.สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และให้นักวิชาการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาของระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย