ข่าว

นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติที่อิตาลี และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน

นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติที่อิตาลี และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน

นายธนภัทร แสงวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ สมาชิกชมรมศาสนศึกษา แผนกคาทอลิก จุฬาฯ เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติ “International Youth Forum” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Synod ซึ่งเป็นการประชุมของมุขนายกคาทอลิกในหัวข้อ “Youth , Faith and Vocational Discernment” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศอิตาลี
นายธนภัทร แสงวงศ์ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและนำเสนอวิธีการนำข้อเตือนใจจากพระสมณลิขิต Christus vivit ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต คริสตชนไทย ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน ผู้แทนเยาวชนไทยได้กราบทูลขอประทานพระพรแก่เยาวชนและประเทศไทย พร้อมทั้งถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปาด้วย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X