ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติที่อิตาลี และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน

นายธนภัทร แสงวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ สมาชิกชมรมศาสนศึกษา แผนกคาทอลิก จุฬาฯ เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติ “International Youth Forum” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Synod ซึ่งเป็นการประชุมของมุขนายกคาทอลิกในหัวข้อ “Youth , Faith and Vocational Discernment” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศอิตาลี
นายธนภัทร แสงวงศ์ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและนำเสนอวิธีการนำข้อเตือนใจจากพระสมณลิขิต Christus vivit ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต คริสตชนไทย ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน ผู้แทนเยาวชนไทยได้กราบทูลขอประทานพระพรแก่เยาวชนและประเทศไทย พร้อมทั้งถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปาด้วย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย