ข่าวสารจุฬาฯ

ปาฐกถาธรรมเรื่อง “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดโครงการปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย