ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มหัวใจเดียวกัน ภาคีสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเสวนาทางวิชาการและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน” เพื่อนำเสนอความรู้ด้านคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการศึกษาวิจัย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางวิชาการ โดยอาศัยสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เป็นเครื่องมือเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมี รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีการบรรยายพิเศษโดยศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมด้วย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ที่ปรึกษากลุ่มหัวใจเดียวกันที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ       

สามารถติดตามผลงานของเยาวชนในโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/roipalungrungsan/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย