ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯจัดงาน CUD OPEN HOUSE 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน CUD OPEN HOUSE 2019 “อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งบัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาครบ 61 ปี ซึ่งสาธิตจุฬาฯ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านอื่นๆ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย