ข่าว

สาธิตจุฬาฯจัดงาน CUD OPEN HOUSE 2019

สาธิตจุฬาฯจัดงาน CUD OPEN HOUSE 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน CUD OPEN HOUSE 2019 “อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งบัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาครบ 61 ปี ซึ่งสาธิตจุฬาฯ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านอื่นๆ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X