ข่าว

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

ทีมนิสิตจุฬาฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

ทีมนิสิตจุฬาฯ ประกอบด้วย นายวิศรุต วาดเขียน จากคณะนิติศาสตร์ นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) และนางสาวพริม เบคเคอรส์ เกษมสันต์ จากคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2019) และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับอาเซียน

นอกจากนี้ยังมีนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X