ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

ทีมนิสิตจุฬาฯ ประกอบด้วย นายวิศรุต วาดเขียน จากคณะนิติศาสตร์ นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) และนางสาวพริม เบคเคอรส์ เกษมสันต์ จากคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2019) และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับอาเซียน

นอกจากนี้ยังมีนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X