ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86 หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Driving World Class National University Vision : การขับเคลื่อนจุฬาฯ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวรายงานโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86 จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 23-28 และ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี จังหวัดสระบุรี และ  โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย