สมัครขอรับ “ทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี 2563”

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครขอรับ “ทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2563” ผ่านระบบ eRM (Chula electronic Research Management) ในสาขาดังต่อไปนี้
1. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
2. วัสดุศาสตร์ (Material Science)
3. วิทยาศาสตร์สารสนเทศ (Information Science)
4. สิ่งแวดล้อม (Environment) และพลังงาน (Energy)
5. ชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมงานวิจัยการแพทย์และคลินิก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 1-2 ปี และเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
งบประมาณสนับสนุน 500,000-1,000,000 เยน/โครงการ สำหรับค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์
2. วัสดุและสารเคมี
3. ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้อง
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมดเขตส่งข้อเสนอ 15 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพรพิรุณ อ่อนสกนธ์
โทร: 0-2218-0215
อีเมล Pornpirun.research@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X