ข่าว

โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารอาคารจอดรถ 2

โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารอาคารจอดรถ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารอาคารจอดรถ 2 (ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร)  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563  เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงอาหารอาคารจอดรถ 2 บริเวณพื้นที่ถนนด้านข้างโรงอาหารอาคารจอดรถ 2 ริมถนนอังรีดูนังต์  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างการก่อสร้างจะมีการปิดประตูทางเข้า-ออก จากอาคารจอดรถด้านถนนอังรีดูนังต์ เนื่องจากต้องมีการขุดถนนเพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดใหม่ในบริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ 2 โดยจะเปิดทางเข้าอาคารจอดรถ 2 ใหม่ชั่วคราวด้านถนนอังรีดูนังต์

สำนักบริหารระบบกายภาพจะกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดการรบกวนต่อบริเวณโดยรอบให้น้อยที่สุด หากเกิดความไม่สะดวกหรือปัญหาอื่นใดเนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวสามารถแจ้งมาได้ที่ฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศระบบกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-0250-52 โทรสาร 0-2218-0143

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X