ข่าว

จุฬาฯร่วมมือกับ ททท.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่น่าน-อันดามัน

จุฬาฯร่วมมือกับ ททท.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่น่าน-อันดามัน

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยันยื่น เน้นเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรม ปักหมุดน่านและอันดามันพื้นที่ต้นแบบ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X