ข่าว

งานเปิดโครงการพระราม 4 โมเดล 

งานเปิดโครงการพระราม 4 โมเดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ มูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตี้ จัดงานเปิด”โครงการพระราม 4 โมเดล” ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานภาคีความร่วมมือนี้ และได้กำหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในระยะแรกของโครงการบริเวณถนนพระรามที่ 4
        ในโอกาสนี้  นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมี ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ในฐานะผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน และ รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายถึงภาพรวมโครงการพัฒนาระบบการจัดการจราจรบนถนนพระราม 4 พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “Working roles and goals” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X