ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา สำนักบริหารวิชาการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ โดยเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องจาก      20 ส่วนงาน จำนวน 90 คน เข้าร่วมประชุม

การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนเพื่อศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้โครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” (C2F)  โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลา และศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอนุมัติทุนทั้งสิ้น 232 รายแก่นิสิต จาก 22 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน จีน ไต้หวัน อินเดีย ภูฏาน ญี่ปุ่น  แอฟริกาใต้ อียิปต์  สหรัฐอเมริกา เอริเทีย แคเมอรูน และไนจีเรีย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X