ข่าว

งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เพื่อคัดเลือกนิสิตจุฬาฯ ทำหน้าที่อัญเชิญพระเกี้ยว อัญเชิญถ้วยพระราชทาน อัญเชิญพานพุ่ม และอัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ในงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 74 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นิสิตผู้อัญเชิญพระเกี้ยว  ได้แก่ น.ส.ภาคินี สิริวรวิทย์  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นายศุภกิจ อรุณภัทรสกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4

นิสิตผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ได้แก่ น.ส.ศรุดา ตั้งกุลบริบูรณ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนายชนาธิป สิมะโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

นิสิตผู้อัญเชิญพานพุ่ม ได้แก่  น.ส.ธมลวรรณ ประเสริฐอำนาจ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายพลภัทร ตัณฑกิตติ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 น.ส.ณัฐภรณ์ ตรีเทพจุลยากูล สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 นายญาณวัฒน์ เกิดสาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นิสิตผู้อัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ได้แก่ น.ส.ยุโรป โอริเชลลี่ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายอชิตพล พิบูลย์ไพโรจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 น.ส.แพรพลอย บัวมั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นายวรณัฏฐ์ ศิริเถา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 น.ส.ปัณชญา เตชะพรสิน คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นายรามิล จรูญศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X