เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน” ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • ดร.นัทธี จิตสว่าง นักอาชญาวิทยา อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
  • รศ. ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา
  • ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ นักจิตวิทยาสังคม รองคณบดีคณะจิตวิทยา
  • ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต

    ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ นักจิตวิทยาพัฒนาการ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://qrgo.page.link/XTsEk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิกา โทร. 0-2218-1305 https://smarterlifebypsychology.com/mass-shooting/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X