ข่าว

เสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

เสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 7 จุฬาฯ วิทยากรประกอบด้วย

  • “แนวทางการอธิบายคำสอนเรื่องรูปขันธ์ด้วยมิติทางวิทยาศาสตร์” รศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • “การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาในประเทศไทย” รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4654 และ 0-2218-4656

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X