ข่าว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วท.ด.)

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.grad.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/chulabme/posts/2713872292031621

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรวิวรรณ จันทรแม้น โทร.0-2218-6793 ต่อ 13 และ 0-2218-6330 หรือที่ E-mail:rawiwan.ch@chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X