ข่าว

พิธีส่งมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5

พิธีส่งมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง I-THINK อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5 ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายประถม ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X