ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) จัดการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในจุฬาฯ ให้มีความรู้เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/ หรือ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=72 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร.0-2218-5230 หรืออีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย