ข่าวสารจุฬาฯ

ความร่วมมือจัดสรร “ที่พักฟื้น ISOLATION UNIT สำหรับผู้มีอาการดีขึ้นจาก COVID-19” เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลจุฬาฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) และ OZONE HOTEL สามย่าน จัดสรรสถานที่ที่พักฟื้น หรือ Isolation Unit สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการดีขึ้น นับเป็นความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ทันต่อสถานการณ์ความจำเป็นในขณะนี้ การดำเนินงานในส่วนนี้จึงถือเป็นต้นแบบของการบริการรักษาให้กับสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในช่วงติดตามผลอย่างเป็นระบบ จนมั่นใจและให้ผู้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

โครงการความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสนับสนุนเพื่อมิให้เชื้อโควิด–19 แพร่ระบาดมากขึ้น สิ่งสำคัญคือเป็นการรักษาผู้ที่มีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังต้องติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง เมื่อผู้พักฟื้นผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว และมีความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จึงจะอนุญาตให้สามารถกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น โดยอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

การจัดสรรพื้นที่พักฟื้น ได้รับความร่วมมือจาก ทพญ.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ และ คุณบรรจง วิจักขณวงศ์ เจ้าของ Ozone Hotel ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามย่าน ถนนอุทยาน จุฬาฯ ซอย 5 ใกล้กับ โรงพยาบาลจุฬาฯ มีความสะดวกกับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแล แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ดี ที่สำคัญ คือเป็นตัวอย่างของโครงการที่ก่อประโยชน์สูงสุดสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย