ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ประกอบการในช่วงของการประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากโรคระบาด COVID-19 ดังต่อไปนี้

– มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

– มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน outsource เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน outsource

– มาตรการที่ 3  การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหา อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19  ประกอบด้วย

3.1 โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังมีการติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

3.2 โครงการแจกแอลกอฮอล์สเปรย์ โดยร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ฟรีให้กับผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน

 

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย