ข่าวสารจุฬาฯ

น้ำใจชาวจุฬาฯ สู่จิตอาสา CU V Care

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.เจษฎา แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มอบแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อแก่จิตอาสาโครงการ CU V Care เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้เข้าพักในอาคารจุฬานิเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบ นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำหน้ากากอนามัยเย็บมือไปบริจาคแก่จิตอาสาจำนวนกว่า 40 ชิ้นด้วย

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย