ข่าว

น้ำใจชาวจุฬาฯ สู่จิตอาสา CU V Care

น้ำใจชาวจุฬาฯ สู่จิตอาสา CU V Care

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.เจษฎา แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มอบแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อแก่จิตอาสาโครงการ CU V Care เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้เข้าพักในอาคารจุฬานิเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบ นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำหน้ากากอนามัยเย็บมือไปบริจาคแก่จิตอาสาจำนวนกว่า 40 ชิ้นด้วย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X